Všeobecné obchodné podmienky e-shop CBS spol, s.r.o.

Na ústnu alebo telefonickú objednávku, ktorá nebola dodatočne písomne potvrdená
dodávateľovi sa neprihliada.

Dodanie tovaru, dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

1.1. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v lehote 14 dní odo dňa kedy bola medzi
predávajúcim a kupujúcim uzatvorená zmluva postupom podľa týchto VOP. Predávajúci dodá
tovar kupujúcemu na adresu ním uvedenú pri vystavení objednávky ( výlučne na území krajín
v Európskej únii ) a výlučne osobe, ktorá je uvedená ako kupujúci. Dodanie alebo vydanie
tovaru inej osobe ako kupujúcemu nie je možné bez osobitného vopred daného písomného
súhlasu predávajúceho a predávajúcim požadovaných dokumentov. Z tohto dôvodu je
nevyhnutné, aby kupujúci uviedol správne svoje identifikačné údaje pri objednávaní tovaru a
údaje pre dodanie tovaru. Dodanie tovaru mimo územia EÚ alebo inej osobe bez oprávnenia k
prijatiu tovaru nie je možné. Doručovateľ tovaru je oprávnený u preberajúcej osoby vhodnými
prostriedkami vykonať zistenie a overenie či táto osoba je kupujúcim a či je oprávnená
prevziať tovar. Ak to okolnosti vyžadujú, predávajúci a kupujúci sa môžu dohodnúť na
predĺžení dodacej lehoty, alebo na náhradnom plnení v rovnakej kvalite a cene.

Vrátenie tovaru – odstúpenie od zmluvy

2.1. Poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy / uplatnení práva na odstúpenie od
zmluvy.

Kupujúci spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď kupujúci spotrebiteľ alebo
ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar. Ak sa tovary dodávajú
oddelene, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď kupujúci
spotrebiteľ alebo ním určená osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar, ktorý bol dodaný
ako posledný. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy kupujúci spotrebiteľ informujte
predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením
(napríklad listom zaslaným poštou) na adrese CBS spol, s. r.o., Kynceľová 54, 974 01
Kynceľová Slovenská republika. Na tento účel môže kupujúci spotrebiteľ použiť vzorový
formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý bol kupujúcemu zaslaný alebo ktorý je sprístupnený
na webom sídle /nákupnom portáli predávajúceho. Lehota na odstúpenie od zmluvy je
zachovaná, ak kupujúci spotrebiteľ zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od
zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. Bližšie podmienky sú
upravené v zákone č. 102/2014 Z.z. Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu
spotrebiteľovi všetky platby, ktoré je predávajúci povinný vrátiť podľa právnych predpisov.
To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci spotrebiteľ zvolil iný druh doručenia,
ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka. Platby predávajúci vráti
kupujúcemu spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď mu
bude doručené oznámenie kupujúceho spotrebiteľa o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada
bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri pôvodnej platbe kupujúcim
spotrebiteľom ( ak nebude osobitne dohodnuté inak, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších
poplatkov). Platba za zakúpený tovar bude uhradená kupujúcemu spotrebiteľovi až po
doručení vráteného tovaru späť na adresu sídla predávajúceho alebo po predložení dokladu
preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. Tovar musí byť doručený
späť na adresu CBS spol, s. r.o., Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová, Slovenská republika,
najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje
za zachovanú, ak bude tovar odoslaný späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady
na vrátenie tovaru znáša kupujúci spotrebiteľ, pri zmluve na diaľku aj náklady na vrátenie
tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Kupujúci
spotrebiteľ zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním
iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.
Kupujúci spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy v prípadoch podľa § 7 ods. 6 zákona č.
102/2014 Z.z. a stráca právo odstúpiť od zmluvy ak je tovar poškodený, zničený, používaný
nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
Tovar musí byť vrátený nepoškodený, nepoužívaný, bez známok opotrebenia. Predávajúci
vrátený tovar prekontroluje a preskúša. Pokiaľ bol tovar vrátený kupujúcemu nepoškodený a
neopotrebovaný, vráti predávajúci kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru v súlade s VOP a
právnymi predpismi. Na základe tejto dohody sa kúpna cena vráti bankovým prevodom na
pôvodný účet kupujúceho spotrebiteľa, ak sa strany nedohodnú inak

2.2. V prípade vrátenia poškodeného, používaného alebo opotrebovaného tovaru alebo tovaru
bez sprievodných dokladov a príslušenstva je predávajúci oprávnený uplatniť si voči
kupujúcemu náhradu škody, resp. iné zákonné nároky, ktoré je oprávnený započítať si oproti
pohľadávke na vrátenie kúpnej ceny ( s výnimkou tovaru vráteného z dôvodu preukázaných
záručných vád ).

2.3. Na základe dohody predávajúceho a kupujúceho a v súlade s týmito VOP nie je kupujúci
oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy v ktoromkoľvek z nasledovných
prípadov: a) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu
ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní
porušený. b) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní
neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

2.4. Pri porušení podmienok pre odstúpenie od zmluvy alebo riadneho vrátenia tovaru je
predávajúci oprávnený uplatniť si u kupujúceho náhradu škodu, ktorá mu tým vznikla podľa
príslušných právnych predpisov.

Ochrana osobných údajov

Pri spracúvaní rešpektujeme a dodržiavame všetky predpisy, ktoré sa ochrany vašich
osobných údajov týkajú. V tomto samostatnom dokumente nájdete všetky potrebné
informácie o tom aké údaje získavame, ako ich používame, s kým ich zdieľame, ako môžete
spracúvanie kontrolovať, o opatreniach, ktorými vaše údaje chránime a tiež o právach, ktoré v
súvislosti so spracúvaním máte. Kompletný dokument si prečítate tu >

Záverečné ustanovenia

4.1. Predávajúci je oprávnený uschovať a archivovať vzájomnú dokumentáciu a zmluvu v
elektronickej forme spolu s príslušnými Všeobecnými obchodnými podmienkami po dobu 5
rokov. Archivovaná zmluva nie je dostupná kupujúcemu. Na uzatvorenie zmluvy je ponúkaný
slovenský jazyk. Kupujúci je oprávnený podstatné náležitosti zmluvy v elektronickej podobe
reprodukovať v súlade s právnymi predpismi. Zmluva sa uzatvára na dobu do vysporiadania
záväzkov strán zo zmluvy, resp. na dobu do okamihu jej zrušenia postupom podľa zmluvy,
VOP a právnych predpisov. Minimálna dĺžka trvania záväzkov kupujúceho spotrebiteľa zo
zmluvy je určená právnymi predpismi SR, VOP a zmluvou.

4.2. Pre doručovanie elektronických správ adresovaných kupujúcemu platí, že ak predávajúci
neobdrží chybové hlásenie o nemožnosti doručenia správy ( e-mailu alebo sms správa ) na
poskytnutú e-mailovú adresu, resp. telef. číslo kupujúceho ( mobil ), považuje sa táto správa (
e-mail alebo sms správa ) za doručenú na ďalší deň od jej odoslania, ak kogentné právne
predpisy neustanovujú inak. Pre doručovanie elektronických správ adresovaných
predávajúcemu (e-mail) platí, že elektronická písomnosť sa považuje za nedoručenú do
momentu, kým jej prijatie predávajúci nepotvrdí kupujúcemu spätnou e-mailovou správou.
Zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade, ak ju adresát odmietne prevziať, alebo aj v
prípade, že si ju adresát vlastným zavinením alebo opomenutím neprevezme. V takom prípade
sa považuje za doručenú uplynutím úložnej doby na pošte v trvaní podľa určenia odosielateľa
a vrátením zásielky odosielateľovi, o čom musí odosielateľ preukázať nepoškodený dôkaz.
Oznámenia doručované prostredníctvom doručovateľa – kuriérskej služby (najmä DHL, IN
TIME, UPS) budú považované za doručené momentom prevzatia zmluvnou stranou. V
prípade neúspešnosti doručenia kuriérskou službou sa bude považovať za moment doručenia
tretí deň po vykonaní prvého pokusu o doručenie, pričom vykonanie pokusu o doručenie sa
preukáže vyhlásením doručovateľa – kuriérskej služby. Je výlučným oprávnením
predávajúceho rozhodnúť akou formou a v ktorých prípadoch touto formou bude
komunikovať s kupujúcim ( sms alebo e-mail alebo iný vhodný spôsob).

4.3. Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení VOP a/alebo zmluvy je neplatné alebo
neúčinné, nemá takáto neplatnosť alebo neúčinnosť za následok neplatnosť alebo neúčinnosť
ďalších ustanovení zmluvy / VOP. V takomto prípade sa strany zaväzujú bezodkladne ahradiť
takéto neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým tak, aby bol zachovaný účel, sledovaný
príslušným neplatným či neúčinným ustanovením v čase jeho prijatia, resp. uzatvorenia tejto
zmluvy.

4.4. Nad činnosťou predávajúceho je oprávnený vykonávať dohľad Inšpektorát Slovenskej
obchodnej inšpekcie so sídlom Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1

4.5. Rozhodným hmotným a procesným právom (governing law) je právo Slovenskej
republiky. Všetky spory, ktoré vzniknú z VOP, zmluvy alebo v súvislosti s nimi, vrátane
sporov z dodávok tovaru budú prejednávať a rozhodovať výlučne súdy v Slovenskej republike
podľa práva SR.

4.6. VOP sú platné a zaväzujú odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho
a je možné do nich nahliadnuť aj v sídle predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo
podľa vlastného uváženia ich rušiť, meniť, upravovať alebo nahrádzať novými s tým, že na
uzatvorené zmluvy sa vzťahujú VOP platné v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy. Vykonaním
registrácie, ako aj zaslaním objednávky a odkliknutím súhlasu so znením VOP CBS spol,
s.r.o., pri ukončení procesu objednávania kupujúci potvrdzuje, že mu boli poskytnuté
informácie o práve kupujúceho odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č.
102/2014 Z.z., že sa oboznámil a súhlasí s VOP, reklamačným poriadkom
(http://www.cbs.sk/o-nas/reklamacne-podmienky.html), považujúc ich za súčasť zmluvného
vzťahu.

4.7. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho
reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa
na predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie
zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle §
12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho
sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s
prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná
príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia
sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, pričom spotrebiteľ má
právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov
sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu
využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na
internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

VOP v tomto znení sú zverejnené a platné od 25.5.2015 a použijú sa na objednávky
doručované cez nákupný portál po tomto dátume.

CBS spol, s. r.o.
Kynceľová 54
Kynceľová,974 01
Zapísaná v OR Okresného súdu Banská Bystrica oddiel: Sro vložka č.12828/S IČO 36754749
IČ DPH SK2022351254
DIČ 2022351254
Tel.: +421 48 429 9010, Mobil: +421 911 176 101, Email: info@cbs.sk